czynniki chemiczne SKAWINA

Nasza firma zajmuje się gospodarką odpodami, odzyskiem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

• Produkcja paliw z odpadów ropopochodnych.
• Odzysk szlamów z separatorów, olejów.
• Przerób ziemi zaolejonej Bioremediacja metodą ex situ.
• Niszczenie dokumentów dysków  CD zgodnie ze standardem normy DIN (EN 32757) od I do V klasy tajności.
• Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
• Czyszczenie osadników i separatorów.
• Odbiór odczynników chemicznych i rtęci.
• Odzysk odpadów z kasacji samochodów. Rozdrabnianie odpadów wielogabarytowych

CLIF SPÓŁKA Z O.O.
Données pour retrouver une entreprise
Thème sectoriel: EKOLOGIA
Classification de branches: Utylizacja odpadów, Sortownie odpadów
Ville: SKAWINA
Voïvodie: MAŁOPOLSKIE